Pedigree of Freya v. Hagenstolz
Freya v. HagenstolzLump v. HagenstolzAlf v. HagenfreundAlex v. Kleinwaldheim
Amsel v. Hagenstolz
Dina v. KlockenhofAlex v. Kleinwaldheim
Addi v. Hagenstolz
Kitty v. Hagenstolz (DZB 70083)Amor v. Haus BormesAlf v.d. Geer
Addi v. Minerva
Dina v. KlockenhofAlex v. Kleinwaldheim
Addi v. Hagenstolz
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees