Pedigree of Vitesse v. Franckenhorst

Vitesse v. Franckenhorst

Nimrod Hilo v. Franckenhorst

Guy's Hilo v. Norden Stamm

Bryan v. Forell

Gunthersforst Burga

Olive of Bambys Pride

Odin v. Forell

Rita v. Forell
Medina dei Piani di Praglia

Ingo v. Forell

Chico v. Forell
Gräfin v. Hagenstern

Della v. Franckenhorst

Bryan v. Forell

Olive of Bambys Pride
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees