Pedigree of Odin v. Forell

Odin v. Forell

Falko v. Hagenstolz

Lump v. Hagenstolz
Alf v. Hagenfreund

Alex v. Kleinwaldheim
Amsel v. Hagenstolz
Dina v. Klockenhof

Alex v. Kleinwaldheim
Addi v. Hagenstolz
Kitty v. Hagenstolz (DZB 70083)Amor v. Haus BormesAlf v.d. Geer
Addi v. Minerva
Dina v. Klockenhof

Alex v. Kleinwaldheim
Addi v. Hagenstolz
Iris v. Forell

Dirk v. Goldberg
Muck v. HagenstolzAlf v. Hagenfreund
Kitty v. Hagenstolz (DZB 70083)
Nette v. HagenstolzAlf v.d. Wolzenburg
Beate v. Goldberg

Vilja Germania
Nigo GermaniaCäsar v. Klockenhof
Ester Germania
Anja v. WelebergFalk v. Buchenhain
Etta v. Rurtal
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees