Pedigree of Andy v. Eichenhain
Andy v. EichenhainJago v. F├╝rstenfeldBordo v. F├╝rstenfeld (1956)Lump v. Hagenstolz
Inka v. d. Nordburg
Carmen v. FelsingpassIgon v. Naunhof
Hede v. Felsingpass
Hella v. ForellBingo v. DornbergTell v.d. Priorei
Goldine v. Sandfontain
Vilja GermaniaNigo Germania
Anja v. Weleberg
This pedigree was generated by Dobermann Pedigrees